A Free Online Audio Dictionary of English Pronunciation, Definition and Translation.

Our nearest entry is:

1

splash

2

splashback

3

splashdown

4

splashed

5

splashes

6

splashing

7

splashy